Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội; các tổ chức xã hội và xã hội-nghề nghiệp; đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; sĩ quan, QNCN, công nhân viên thuộc LLVT; các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Mức vận động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, QNCN, công nhân viên quốc phòng mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương. Các doanh nghiệp, doanh nhân ngoài phần vận động người lao động ủng hộ mỗi người một ngày lương, tùy theo điều kiện trích một phần kinh phí của mình để ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và hàng hóa, vật dụng ủng hộ người nghèo.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã vận động cán bộ, nhân viên trong ngành ủng hộ hơn 400 triệu đồng. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh vận động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng; các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp ủng hộ hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh ủng hộ một ngày lương cơ bản (hơn 800 triệu đồng); sĩ quan, QNCN, công nhân viên quốc phòng ủng hộ một ngày lương cơ bản (hơn 700 triệu đồng)...

DUY CẢNH

(thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)