Trước khi Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn làm thủ tục đề nghị BTL Quân khu giải quyết cho quân nhân Ma Ngọc Kiên phục viên, cơ quan quân lực của Bộ CHQS tỉnh đã thông báo cho quân nhân Ma Ngọc Kiên kê khai thời gian công tác ở địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực 0,7 để hưởng trợ cấp quy đổi nhưng quân nhân Ma Ngọc Kiên không kê khai. Do đó, quân khu không có cơ sở để tính hưởng trợ cấp quy đổi thời gian công tác (vì trong sổ bảo hiểm không thể hiện nội dung này). Căn cứ vào Điều 8 của Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10-7-2017 của Bộ Quốc phòng quy định thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp một lần do quy đổi thời gian công tác ở các ngành nghề độc hại, nặng nhọc hoặc nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên thì cá nhân phải tự kê khai quá trình công tác và được chỉ huy xác nhận.

Ngày 23-4-2018, Tư lệnh Quân khu 1 đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-BTL “Về việc phục viên của quân nhân chuyên nghiệp” đối với quân nhân Ma Ngọc Kiên. Sau khi có quyết định phục viên, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hướng dẫn để quân nhân Ma Ngọc Kiên kê khai bổ sung thời gian công tác ở địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực 0,7 và lúc này quân nhân Ma Ngọc Kiên mới tiến hành kê khai. Căn cứ vào đề nghị của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và bản kê khai bổ sung ngày 21-5-2018 của quân nhân Ma Ngọc Kiên, Phòng Quân lực và Phòng Chính sách Quân khu đã tiến hành thẩm định trình BTL Quân khu ký “Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp” thời gian quy đổi quá trình công tác ở địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực 0,7 cho quân nhân Ma Ngọc Kiên.

Thời gian tham gia công tác của quân nhân Ma Ngọc Kiên ở địa bàn có phụ cấp khu vực 0,7 là 9 năm tròn. Thời gian tăng thêm do quy đổi là 1 năm 6 tháng. Trợ cấp một lần thời gian tăng thêm do quy đổi được hưởng là 6.497.400 đồng x 1 năm 6 tháng x 1 tháng = 9.746.100 đồng.

Ngày 12-7-2018, BTL Quân khu đã chuyển “Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp” thời gian quy đổi về Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn để đơn vị thanh toán cho quân nhân Ma Ngọc Kiên.   

QĐND