Từ năm 1981 đến nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai, giải quyết khen thưởng các nội dung thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào, biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Đối với các đơn vị đã giải thể hoặc chưa đề nghị khen thưởng cho các cá nhân thuộc đơn vị, việc xét, đề nghị khen thưởng do cơ quan quân sự địa phương thực hiện. Các cá nhân đã ra quân, xuất ngũ về địa phương phải làm hồ sơ đề nghị cơ quan quân sự địa phương xét duyệt, đề nghị Bộ Quốc phòng trình Nhà nước khen thưởng.

Hiện nay, theo Hướng dẫn số 1196/BTĐKT-VII ngày 18-6-2014 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, thời gian giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa (trong đó có các hình thức khen thưởng mà ông phản ảnh trong đơn) đã kết thúc. Khi có chủ trương tiếp tục xét khen thưởng, cơ quan các cấp trong quân đội sẽ hướng dẫn, triển khai thực hiện cụ thể.

QĐND