Ông Thuyết khiếu nại Kết luận thanh tra số 53/UBND-KLTT ngày 28-2-2019 do UBND huyện Mỹ Lộc ban hành về việc quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Mỹ Tiến tại khu đất thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến do hộ ông Trần Văn Thuyết đang sử dụng. Theo đó, nội dung kiến nghị xử lý theo Kết luận thanh tra số 53/UBND-KLTT “Thu hồi diện tích 2.675m2 đất hộ ông Thuyết đang sử dụng không hợp pháp, trong đó có 430m2 đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã Mỹ Tiến quản lý tại thửa số 54 tờ 3+4b PL10 bản đồ địa chính khu dân cư xã Mỹ Tiến lập năm 1995, tỷ lệ 1/1000 và 2.245m2 đất mặt nước hoang, đất giao thông, thủy lợi tại tờ số 3 thửa 137, thửa 192 và một phần diện tích của thửa đất đường, mương bản đồ địa chính xã Mỹ Tiến lập năm 1996, tỷ lệ 1/2000 căn vẽ theo bản đồ 299. Quá trình thanh tra có Dự án đường Thịnh Thắng qua khu đất hộ ông Thuyết đang sử dụng, hộ ông Thuyết đã tự giải tỏa, bàn giao diện tích 863,8m2 lấn chiếm đất giao thông, thủy lợi nên diện tích thực tế phải thu hồi là 1.811,2m2”. Ông Thuyết cho rằng việc xác định nguồn gốc sử dụng đất sai dẫn đến việc kiến nghị xử lý như trên là không đúng với thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông đối diện tích đất 2.675m2 mà gia đình ông đã khai hoang và sử dụng lâu dài từ năm 1992 tới nay.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 về trình tự khiếu nại, theo đó quy định: “Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”. Chính vì vậy, nếu ông Trần Văn Thuyết có đủ căn cứ, chứng cứ chứng minh nội dung kết luận thanh tra, xác minh của UBND huyện là không đúng, trái quy định của pháp luật thì có thể gửi đơn khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc để giải quyết theo đúng thẩm quyền hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định.

QĐND