UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến cho ông Lã Huy Phẩm và bằng khen, trong đó xác nhận ông Lã Huy Phẩm tham gia kháng chiến 4 năm 9 tháng.

Sau khi nghiên cứu đơn của bà Bùi Thị Loan, Sở Nội vụ đã giao cho Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh kiểm tra hồ sơ và phối hợp với đơn vị liên quan. Cụ thể, ngày 22-4-2018, UBND huyện Thanh Miện (Hải Dương) có Tờ trình số 254/TTr-SNV về việc khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng (kèm theo biên bản họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho ông Lã Huy Phẩm, sinh quán: Thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; chức vụ tính khen: Nuôi giấu cán bộ; thâm niên khen thưởng: 5 năm.

Theo hồ sơ kê khai của bà Bùi Thị Loan, ông Lã Huy Phẩm có thời gian tham gia kháng chiến 5 năm (từ tháng 10-1949 đến tháng 10-1954). Chức vụ khen: Nuôi giấu cán bộ.

Tại trang 22, cuốn Lịch sử tổ chức nhân dân địa phương (thị trấn Thanh Miện) thể hiện, ông Lã Huy Phẩm có thời gian nuôi giấu cán bộ từ tháng 10-1949 đến năm 1954, tổng thời gian là 5 năm.

Căn cứ vào Điều lệ khen thưởng, Thông tư số 15-TTg ngày 12-1-1961 của Phủ Thủ tướng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đã được bổ sung do Thông tư số 75-TTg ngày 27-2-1961, thì thời gian tính khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp tính từ ngày 19-12-1946 đến ngày ký hiệp định Geneve 20-7-1954.

Đối chiếu với quy định trên thì tổng thời gian tính khen thưởng của ông Lã Huy Phẩm là 4 năm 9 tháng. Việc bà Bùi Thị Loan đề nghị sửa thời gian tham gia kháng chiến của ông Lã Huy Phẩm là 8 năm 5 tháng là không có căn cứ.  

QĐND