Về công tác cán bộ, nội dung phản ánh liên quan đến việc tuyển dụng và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: Năm 2011, đồng chí Nguyễn Đức Chung tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội) chuyên ngành tin học, hệ chính quy đăng ký dự tuyển công chức, phù hợp với điều kiện đăng ký dự thi và vị trí việc làm quy định tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 27-4-2012 của UBND tỉnh Hưng Yên. Sau khi trúng tuyển công chức, đồng chí Chung được tuyển dụng làm công chức Phòng Công Thương huyện, đã thực hiện tập sự trong thời gian 12 tháng. (Có Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 1-11-2012 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc tuyển dụng công chức và Quyết định số 48/QĐ-SNV ngày 31-3-2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự). Quy trình bổ nhiệm đồng chí Chung từ chuyên viên lên Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2016 về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bảo đảm đúng quy định và không trái với các văn bản của Đảng và Nhà nước. Quy trình điều động và bổ nhiệm đồng chí Chung từ Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng sang Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện, căn cứ các quyết định, điều kiện bổ nhiệm, chuyên môn và thực trạng cán bộ địa phương, việc đồng chí Nguyễn Đức Chung tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng chuyên ngành tin học là đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không có việc ưu ái. Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và thống nhất bổ nhiệm đồng chí Chung.

Nội dung phản ánh liên quan đến đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Phó trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch: Năm 2015, sau khi trúng tuyển thi công chức đồng chí Phương được tuyển dụng làm công chức Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện. (Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 9-12-2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2015, Quyết định số 299/QĐ-SNV ngày 18-12-2015 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc tuyển dụng công chức). Việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch bảo đảm đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước.

Về việc tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện: Căn cứ vào biên chế còn thiếu một cán bộ của TTBDCT huyện; ngày 26-9-2017 Ban Thường vụ Huyện ủy họp và thống nhất đề nghị Tỉnh ủy tuyển dụng đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền vào công tác tại TTBDCT huyện do yêu cầu công việc của trung tâm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng ý với đề nghị của Huyện ủy Yên Mỹ và quyết định tuyển dụng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền vào công tác tại TTBDCT huyện ngạch viên chức. Việc tuyển dụng đồng chí Huyền bảo đảm đúng quy định.

Đối với quy trình bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Phong: Năm 2001, đồng chí Nguyễn Hải Phong được Huyện ủy Yên Mỹ tuyển dụng vào làm lái xe cơ quan Huyện ủy. Năm 2003, đồng chí Phong được cơ quan cử đi học đại học tại Trường Đại học Nông nghiệp 1, tốt nghiệp tháng 4-2007. Tháng 8-2008, đồng chí Phong có quyết định thuyên chuyển về Hội Nông dân huyện. Tháng 5-2010, đồng chí Phong được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên ra quyết định chuyển ngạch lái xe sang ngạch công chức-chuyên viên, công tác tại Hội Nông dân. Tháng 11-2011, đồng chí Phong được Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện bầu và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phê chuẩn giữ chức danh Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Mỹ, nhiệm kỳ 2008-2013 và tiếp tục giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2013-2018. Việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Phong từ Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện sang giữ chức danh Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ và sau đó bổ nhiệm đồng chí Phong giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ là đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình.

Nội dung liên quan đến việc đồng chí Nguyễn Thị Chang làm cán bộ văn phòng: Tháng 12-2015 đồng chí Chang đăng ký dự thi và trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức do UBND tỉnh tổ chức. Sau khi trúng tuyển đồng chí Chang được UBND tỉnh phân công về UBND huyện theo vị trí việc làm tỉnh tổ chức thi.

Nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Thị Phượng làm Trưởng phòng Tư pháp huyện: Ngày 27-9-2015 Ban Thường vụ Huyện ủy họp nhất trí bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Phượng, Chuyên viên Thanh tra huyện, giữ chức Phó trưởng phòng Tư pháp kể từ ngày 1-8-2015. Thời gian này đồng chí Phượng đang nghỉ thai sản. Sau khi rà soát các văn bản quy định việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Phượng để phục vụ nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện là không trái với các quy định của Đảng và Nhà nước.

Nội dung liên quan đến cán bộ tại các xã: Tân Lập, Trung Hưng, Thanh Long: Việc Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Trung Hưng nhiệm kỳ 2011-2016 được cơ cấu nhân sự để bầu chức danh là công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của tập thể cấp ủy khóa trước cho đại hội cơ sở, đồng thời trên cơ sở các ban đảng tham mưu và Đảng ủy xã đề xuất, không phải chủ tịch UBND huyện quyết định được. Việc đồng chí Hoàng Văn Thành tái ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Thanh Long nhiệm kỳ 2011-2016 là không trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Hướng dẫn thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nội dung liên quan đến việc dừng bổ nhiệm cấp phó: Ban Thường vụ Huyện ủy đã bàn bạc giải pháp, thống nhất có nghị quyết và đã thực hiện việc dừng bổ nhiệm lại để giảm cấp phó, tránh cồng kềnh bộ máy hoạt động. Đồng thời có văn bản ban hành điều chỉnh cho phù hợp với mỗi giai đoạn cụ thể. Việc dừng bổ nhiệm lại đã được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét kỹ lưỡng, thảo luận trên cơ sở đề nghị của các cơ quan tham mưu. Các trường hợp dừng bổ nhiệm lại hoặc được bổ nhiệm lại đều là quyết định của tập thể, hoàn toàn khách quan và thực hiện đúng chủ trương của Đảng.

Nội dung liên quan đến xây dựng, sửa chữa: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp về xây dựng nông thôn mới và xây dựng trung tâm huyện lên đô thị loại 4, việc chỉnh trang, tu sửa cơ sở hạ tầng là cần thiết. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản các công trình do huyện làm chủ đầu tư, cơ bản các công trình đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Nội dung liên quan đến kê khai tài sản của đồng chí Bí thư Huyện ủy: Nguồn gốc nhà, đất, xe ô tô theo đồng chí Bí thư Huyện ủy báo cáo: Đất của mẹ đồng chí Bí thư Huyện ủy là đất cha ông để lại. Do vậy, nhà là của mẹ đồng chí và đồng chí chưa được chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản từ mẹ. Hằng năm, đồng chí đã kê khai tài sản và nộp bản kê khai theo quy định. Đồng chí Bí thư Huyện ủy không có cổ phần tại Nhà hàng Cố đô hội quán, Cây xăng Yên Hưng, Công ty Kiến Hưng như phản ánh.

QĐND