* Về quy hoạch thực hiện dự án: Ngày 16-9-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 15-11-2011, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Ngày 16-8-2016, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Bắc Sông Cấm đến năm 2025. Ngày 16-8-2016, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Ngày 16-3-2018, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

leftcenterrightdel
Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trong quy hoạch. Ảnh: Báo Xây dựng. 

* Về trình tự, thủ tục thu hồi đất: Ngày 17-4-2017, UBND huyện Thủy Nguyên ban hành Thông báo số 113/TB-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Bắc Sông Cấm tại các xã: Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động. Ngày 21-4-2017, UBND huyện Thủy Nguyên ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐBT về việc thành lập tổ công tác kiểm kê phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tại các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động.

Cơ quan thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện đã phối hợp với UBND nơi có đất thu hồi tổ chức họp dân, triển khai thông báo thu hồi đất; tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ; tham mưu UBND huyện Thủy Nguyên ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án, bố trí tái định cư; gửi quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án đến các hộ dân, công khai phương án theo quy định. Như vậy, UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất đối với các hộ dân bảo đảm theo quy định tại Điều 69, Luật Đất đai năm 2013.

* Về việc giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân: UBND huyện Thủy Nguyên nhận được đơn của các hộ dân thuộc các xã: Dương Quan, Tân Dương, Hoa Động do các cơ quan chuyển đến. Nội dung kiến nghị công khai chủ trương, chính sách và các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án khu đô thị mới Bắc Sông Cấm và đề nghị cung cấp cho nhân dân biết hồ sơ, tài liệu về quản lý đất đai. Ngày 28-7-2021, UBND huyện đã có Văn bản số 2085/UBND-TTr trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc xã Tân Dương, xã Dương Quan, xã Hoa Động. Theo đó, việc giải quyết kiến nghị của người dân đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

QĐND