Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 18 tháng 5 năm 2021
Tây Bắc Bộ24-38 0C
Đông Bắc Bộ25-36 0C
Thủ đô Hà Nội25-36 0C
Tây Nguyên21-34 0C
TP Hồ Chí Minh25-35 0C
Nam Bộ25-35 0C
go top