Nhiệt huyết, sáng tạo vì biển, đảo quê hương
Nhiệt huyết, sáng tạo vì biển, đảo quê hương
Viettel
Ngày 22 tháng 5 năm 2019
Tây Bắc Bộ24-35 0C
Đông Bắc Bộ24-35 0C
Thủ đô Hà Nội26-35 0C
Tây Nguyên21-34 0C
TP Hồ Chí Minh25-35 0C
Nam Bộ25-35 0C
go top