Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 17 tháng 7 năm 2020
Tây Bắc Bộ29-36 0C
Đông Bắc Bộ 27-37 0C
Thủ đô Hà Nội28-37 0C
Tây Nguyên22-25 0C
TP Hồ Chí Minh27-35 0C
Nam Bộ25-37 0C
go top