Bản tin ngày 27-5-2019
Bản tin ngày 27-5-2019
Viettel
Ngày 21 tháng 8 năm 2019
Tây Bắc Bộ23-37 0C
Đông Bắc Bộ25-37 0C
Thủ đô Hà Nội25-37 0C
Tây Nguyên21-34 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ24-33 0C
go top