Bản tin ngày 27-5-2019
Bản tin ngày 27-5-2019
Viettel
Ngày 23 tháng 9 năm 2019
Tây Bắc Bộ18-32 0C
Đông Bắc Bộ17-33 0C
Thủ đô Hà Nội17-33 0C
Tây Nguyên20-32 0C
TP Hồ Chí Minh21-32 0C
Nam Bộ21-33 0C
go top