Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 26 tháng 2 năm 2021
Tây Bắc Bộ13-24 0C
Đông Bắc Bộ14-22 0C
Thủ đô Hà Nội14-22 0C
Tây Nguyên14-29 0C
TP Hồ Chí Minh20-32 0C
Nam Bộ20-32 0C
go top