Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Tây Bắc Bộ15-26 0C
Đông Bắc Bộ15-23 0C
Thủ đô Hà Nội16-24 0C
Tây Nguyên18-26 0C
TP Hồ Chí Minh22-31 0C
Nam Bộ22-31 0C
go top