Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 19 tháng 9 năm 2020
Tây Bắc Bộ23-30 0C
Đông Bắc Bộ23-30 0C
Thủ đô Hà Nội23-30 0C
Tây Nguyên20-31 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ24-33 0C
go top