Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 6 tháng 5 năm 2021
Tây Bắc Bộ19-27 0C
Đông Bắc Bộ19-26 0C
Thủ đô Hà Nội19-26 0C
Tây Nguyên20-34 0C
TP Hồ Chí Minh24-35 0C
Nam Bộ24-35 0C
go top