Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 13 tháng 8 năm 2020
Tây Bắc Bộ23-31 0C
Đông Bắc Bộ24-30 0C
Thủ đô Hà Nội24-30 0C
Tây Nguyên20-31 0C
TP Hồ Chí Minh23-31 0C
Nam Bộ23-31 0C
go top