Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 20 tháng 6 năm 2021
Tây Bắc Bộ25-38 0C
Đông Bắc Bộ27-38 0C
Thủ đô Hà Nội27-38 0C
Tây Nguyên21-31 0C
TP Hồ Chí Minh24-34 0C
Nam Bộ24-34 0C
go top