Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ
Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ