Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 9 tháng 3 năm 2021
Tây Bắc Bộ16-29 0C
Đông Bắc Bộ16-28 0C
Thủ đô Hà Nội17-26 0C
Tây Nguyên17-34 0C
TP Hồ Chí Minh22-36 0C
Nam Bộ24-36 0C
go top