Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 28 tháng 11 năm 2020
Tây Bắc Bộ20-26 0C
Đông Bắc Bộ20-26 0C
Thủ đô Hà Nội21-26 0C
Tây Nguyên23-29 0C
TP Hồ Chí Minh23-32 0C
Nam Bộ23-32 0C
go top