Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 6 tháng 12 năm 2021
Tây Bắc Bộ25-37 0C
Đông Bắc Bộ26-37 0C
Thủ đô Hà Nội27-38 0C
Tây Nguyên21-32 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ24-33 0C