Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 4 tháng 3 năm 2021
Tây Bắc Bộ15-22 0C
Đông Bắc Bộ15-21 0C
Thủ đô Hà Nội16-20 0C
Tây Nguyên18-33 0C
TP Hồ Chí Minh22-35 0C
Nam Bộ25-34 0C
go top