Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 22 tháng 4 năm 2021
Tây Bắc Bộ20-29 0C
Đông Bắc Bộ21-27 0C
Thủ đô Hà Nội22-27 0C
Tây Nguyên20-34 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ24-34 0C
go top