Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 20 tháng 1 năm 2021
Tây Bắc Bộ7-13 0C
Đông Bắc Bộ7-13 0C
Thủ đô Hà Nội8-13 0C
Tây Nguyên14-24 0C
TP Hồ Chí Minh19-31 0C
Nam Bộ19-31 0C
go top