Trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc ta, Di chúc là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ cho giai đoạn cách mạng đã qua, mà còn cho cả những chặng đường sắp tới của cách mạng Việt Nam. Đó là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh; về chiến lược con người; kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; về tình đoàn kết quốc tế…của một Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Là một tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị trong khoảng thời gian tương đối dài, từ năm 1965 đến năm 1969, bản Di chúc là sự tổng kết những quan điểm tư tưởng, đồng thời thể hiện rõ những trăn trở, suy tư cũng như những mong mỏi, hy vọng của Người.

Đã 50 năm trôi qua từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa cũng là 50 năm toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng thực hiện Di chúc của Người. Nhìn lại quá trình đó là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục ghi tạc và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là dịp để thế hệ ngày nay kiểm nghiệm và khẳng định những giá trị trường tồn của bản Di chúc lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu của cuộc Hội thảo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn, 1969-2019” tập trung làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tế lịch sử của cách mạng Việt Nam 50 năm qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của bản Di chúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Từ đó, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội thảo khoa học tập trung tham luận và thảo luận xung quanh năm chủ đề lớn: Bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản Di chúc; Công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước; những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người.

Những ý kiến đóng góp, tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại hội thảo góp phần quan trọng làm sáng rõ hơn về những giá trị trường tồn của bản Di chúc lịch sử, tác phẩm đặc biệt của Người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Đồng thời đó cũng là những tư liệu quan trọng để Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống chi nhánh trong cả nước tiếp tục nghiên cứu, tổ chức tốt hơn nữa nhiệm vụ phục vụ công chúng, độc giả đến tham quan, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN