Có thể nói, công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2017 vừa qua đã  được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân cả nước rất hoan nghênh, ủng hộ, đồng tình cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tuy nhiên,  việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp (như kê khai tài sản...); sự phối hợp giữa một số cơ quan có lúc, có việc chưa tốt (để tội phạm trốn...). Vì thế phải thay đổi chiến thuật trong phòng, chống tham nhũng.

Trước hết, cần làm tốt công tác phòng ngừa bằng cách  ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước  những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.  Khẩn trương  hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này. Khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.  Mở rộng phạm vi tham gia của các tổ chức xã hội và mỗi công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.

MINH HẰNG (Hải Phòng)