Lớp tập huấn nhằm tăng cường thông tin đến các doanh nghiệp, các phóng viên, biên tập viên, cán bộ công chức về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. 

Các đại biểu được giới thiệu các thông tin liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới, cơ hội và thách thức; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; những lợi ích mà các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Đề cập về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, ông Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế - Bộ Công Thương chia sẻ: Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới là yêu cầu khách quan do tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam dự kiến sẽ có những biến chuyển mạnh mẽ. Do đó, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền phải có những đổi mới để phù hợp và đáp ứng được tình hình thực tế... 

Trên cơ sở xác định công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; để công tác thông tin tuyên truyền ngày càng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng khắp và đáng ứng tối đa nhu cầu thông tin của các đói tượng liên quan. Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ Công Thương định hướng những điểm mới với các trọng tâm ưu tiên để triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; có kế hoạch tổng thể từng năm, trọng tâm, trọng điểm rõ ràng, có sự giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện..

TTXVN