Quyết định nêu rõ, Báo Sức khỏe cộng đồng và Báo điện tử Sức khỏe cộng đồng bị đình bản tạm thời trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 7-10-2017 do nội bộ mất đoàn kết, không bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định. Lãnh đạo Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đình bản; giải quyết dứt điểm vụ việc của báo theo thẩm quyền. Sau thời gian tạm đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Báo Sức khỏe cộng đồng và Báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

THÚY NGA