Cụ thể, sửa đổi Điều 12 về bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan BHXH trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

Kinh phí hoạt động của cơ quan BHXH trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT được bố trí trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2018. 

TTXVN