Điều 1 Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 nêu rõ: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng (một triệu, hai trăm chín mươi mốt nghìn, ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

leftcenterrightdel
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh:  Cổng TTĐT  Quốc hội.
Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng (một triệu, năm trăm linh hai nghìn, một trăm tám mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016.

Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm ba mươi lăm tỷ đồng), bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: Vay trong nước 195.900 tỷ đồng (một trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm tỷ đồng); vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng (sáu mươi bảy nghìn, hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng). (Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6).

leftcenterrightdel
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Cổng TTĐT  Quốc hội.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với 82,08% số phiếu tán thành.

Đa số ý kiến đại biểu tán thành việc Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần; có ý kiến đề nghị sửa đổi Nghị quyết 94 của Quốc hội.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án thành phần này có nội dung rất quan trọng, liên quan đến công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân, tổng mức đầu tư lớn; nội dung của dự án thành phần không mâu thuẫn với Nghị quyết 94. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng để tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Mặt khác, theo Nghị quyết 94 thì Quốc hội còn tiếp tục thông qua báo cáo khả thi từng giai đoạn của Dự án Cảng Hàng không Quốc tế  Long Thành, như vậy, vẫn có nhiều nghị quyết về Dự án tồn tại cùng với Nghị quyết 94 mà không phải sửa đổi Nghị quyết 94.

Biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với 93,28% số phiếu tán thành.

Biểu quyết thông qua Luật thủy lợi với 93,08% số phiếu tán thành.

Biểu quyết thông qua Luật du lịch (sửa đổi) với 89,21% số phiếu tán thành.

KHÁNH HUYỀN