Nâng tầm tư duy về phát triển du lịch

Nâng tầm tư duy về phát triển du lịch

07/02/2017 09:51

QĐND - “Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch” là một trong 8 nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, do Bộ Chính trị vừa ban hành.

go top