Xưởng 10 Công binh với phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”

02/10/2017 15:53
go top