Trung đoàn 9 quyết tâm giữ vững thành tích huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi

16/04/2017 14:03
go top