Trung đoàn 9 quyết tâm giữ vững thành tích huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi

Viettel
go top