Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành giao, nhận quân

go top