Không thế lực chính trị nào có thể phủ nhận được vai trò lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Mười

go top