Không gì có thể chia rẽ quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và công an

go top