Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc và kiểm tra công tác đón tiếp dân tại Khu di tích K9

go top