Với 5 chương, 26 chuyên đề và gần 700 trang, cuốn sách cung cấp những thông tin bổ ích về các thành tựu của Thủ đô trong suốt 30 năm qua. Cuốn sách tập trung nêu bật các nội dung về xây dựng Đảng bộ Hà Nội, phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, bảo đảm an ninh-quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh... Cuốn sách phân tích rõ những thời cơ, thách thức, định hướng phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới, thời kỳ tiếp tục đổi mới, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững. 

MỘC LAN