Mục đích xây dựng Bộ tiêu chí và Quy chế nhằm tạo công cụ, thang đo chuẩn để các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thống nhất quan điểm, nhận thức, qua đó tự đánh giá, xây dựng, hoàn thiện và thực thi văn hóa của mình; Làm cơ sở để các tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, trao tặng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu” cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xứng đáng; Định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phạm vi của Bộ tiêu chí áp dụng cho tất cả doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi quy mô và thành phần kinh tế hoạt động hợp pháp.

leftcenterrightdel
 Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm. 
Nguyên tắc xây dựng Bộ tiêu chí phù hợp với các quy định của pháp luật; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đối với doanh nghiệp…Ngoài ra, Bộ tiêu chí phải dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Quy chế tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu gồm 3 chương và 20 Điều. Trong đó quy định rõ về việc xét chọn và trao tặng danh hiệu, quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nhân được tặng danh hiệu…

Bản dự thảo Bộ tiêu chí và Quy chế tôn vinh đã được Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam soạn thảo công phu trên cơ sở đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đồng thời căn cứ vào những quy định của luật pháp, chuẩn mực quốc tế nhằm bảo đảm yêu cầu về phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp cũng như toàn nền kinh tế Việt Nam.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN