Xứng đáng là lực lượng tin cậy của nhân dân
Xứng đáng lực lượng tin cậy của nhân dân
10/5/2017 7:19:41 PM
QĐND - Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở, những năm gần đây, xã An Sơn, huyện Nam Sách luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân sẵn sàng cơ động nhanh, bảo vệ địa bàn trong mọi tình huống, điểm sáng về xây dựng lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xứng đáng là lực lượng tin cậy của nhân dân

QĐND - Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở, những năm gần đây, xã An Sơn, huyện Nam Sách luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân sẵn sàng cơ động nhanh, bảo vệ địa bàn trong mọi tình huống, là điểm sáng về xây dựng lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

go top