Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Phát biểu của Tổng thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
10/4/2017 3:49:48 PM
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay Ban Chấp hành (BCH) Trung ương bắt đầu họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và tiến hành một số công việc quan trọng khác.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay Ban Chấp hành (BCH) Trung ương bắt đầu họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và tiến hành một số công việc quan trọng khác.

go top