Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng
Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng
10/6/2017 10:36:34 PM
QĐND - Huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn (PCTT, TKCN) là một trong những nội dung, biện pháp cơ bản bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt “nhiệm vụ chiến đấu thời bình” của Quân đội ta.

Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng

QĐND - Huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn (PCTT, TKCN) là một trong những nội dung, biện pháp cơ bản bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt “nhiệm vụ chiến đấu thời bình” của Quân đội ta.

go top