Khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông 1947
Khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông 1947
10/5/2017 11:07:24 AM
QĐND Online - Sáng 5-10, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Việt Bắc ThuĐông – 70 năm nhìn lại (1947-2017)”.

Khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông 1947

QĐND Online - Sáng 5-10, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông – 70 năm nhìn lại (1947-2017)”.

go top