Hồi âm vệt bài Sức sống của Đảng-Nhìn từ thực tiễn cơ sở  Tinh giản biên chế phải đúng quy luật, sát thực tiễn
Hồi âm vệt bài "Sức sống của Đảng-Nhìn từ thực tiễn sở": Tinh giản biên chế phải đúng quy luật, sát thực tiễn
10/4/2017 8:08:27 AM
QĐND - Một giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay là phải quyết liệt tinh giản biên chế (TGBC), xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) tinh gọn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trên sở thực tế được Báo Quân đội nhân dân phản ánh, nhiều đọc giả đã phản hồi, bày tỏ trăn trở và hiến kế để việc TGBC đạt hiệu quả.

Hồi âm vệt bài "Sức sống của Đảng-Nhìn từ thực tiễn cơ sở": Tinh giản biên chế phải đúng quy luật, sát thực tiễn

QĐND - Một giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay là phải quyết liệt tinh giản biên chế (TGBC), xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) tinh gọn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trên cơ sở thực tế được Báo Quân đội nhân dân phản ánh, nhiều đọc giả đã phản hồi, bày tỏ trăn trở và hiến kế để việc TGBC đạt hiệu quả.

go top