Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch
Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch
9/30/2017 9:05:31 PM
QĐND - Năm 1947, sớm dự đoán âm mưu của thực dân Pháp sẽ đánh lên Việt Bắc, sau đó mở rộng đánh phá ra cả nước, Trung ương Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo quân và dân Việt Bắc chuẩn bị mọi mặt, trong đó tập trung xây dựng LLVT của các khu trên địa bàn Việt Bắc. Ngay từ Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 3 (tháng 6-1947), Đảng ta đã xác định cần củng cố LLVT, trong đó điều động bộ đội tăng cường cho các đơn vị chủ lực của khu.
Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch
Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch
9/16/2017 7:30:19 PM
QĐND - Năm 1947, sớm dự đoán âm mưu của thực dân Pháp sẽ đánh lên Việt Bắc, sau đó mở rộng đánh phá ra cả nước, Trung ương Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo quân và dân Việt Bắc chuẩn bị mọi mặt, trong đó tập trung xây dựng LLVT của các khu trên địa bàn Việt Bắc. Ngay từ Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 3 (6-1947), Đảng ta đã xác định cần củng cố LLVT, trong đó điều động bộ đội tăng cường cho các đơn vị chủ lực của khu.

Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch

QĐND - Năm 1947, sớm dự đoán âm mưu của thực dân Pháp sẽ đánh lên Việt Bắc, sau đó mở rộng đánh phá ra cả nước, Trung ương Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo quân và dân Việt Bắc chuẩn bị mọi mặt, trong đó tập trung xây dựng LLVT của các khu trên địa bàn Việt Bắc. Ngay từ Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 3 (tháng 6-1947), Đảng ta đã xác định cần củng cố LLVT, trong đó điều động bộ đội tăng cường cho các đơn vị chủ lực của khu.

go top