Chống  chảy máu chất xám
Chống... chảy máu chất xám
10/6/2017 11:03:59 PM
QĐND - Từ khi thành lập năm 2009 đến nay, Viện Thiết kế tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Chống... chảy máu chất xám

QĐND - Từ khi thành lập năm 2009 đến nay, Viện Thiết kế tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

go top