Đổi mới phương thức lãnh đạo từ những mô hình sáng tạo
Đổi mới phương thức lãnh đạo từ những hình sáng tạo
10/5/2017 9:41:59 PM
QĐND - Lâu nay, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng luôn là điều trăn trở của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Đổi mới như thế nào, cách làm ra sao để phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị là điều không dễ…

Đổi mới phương thức lãnh đạo từ những mô hình sáng tạo

QĐND - Lâu nay, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng luôn là điều trăn trở của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Đổi mới như thế nào, cách làm ra sao để phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị là điều không dễ…

go top