Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh: Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây là những vấn đề liên quan đến đổi mới và phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, người lao động nói chung và LLVT nói riêng; vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những vấn đề trên có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta. Vì vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt phải thực sự có chất lượng, đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn quân đội, HVCT.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy Học viện yêu cầu các đồng chí tham gia học tập, quán triệt nghị quyết cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp, trên từng cương vị chức trách được giao quán triệt, thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Học viện cần tích cực, chủ động nghiên cứu đưa nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) vào quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho các đối tượng đạt hiệu quả thiết thực. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn chặt với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Học viện và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH