Ngoài nhiệm vụ khó khăn trên, Chủ tịch luân phiên EU năm 2018 còn phải giải quyết các vấn đề như ngân sách EU sau năm 2020; kế hoạch cải tổ Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone); tăng cường hợp tác về quốc phòng; cải cách các thể chế châu Âu hậu Brexit... Ngoại trưởng Bulgaria Ekaterina Zaharieva cho biết, khẩu hiệu của nước chủ tịch luân phiên EU nhiệm kỳ này là "thống nhất làm nên sức mạnh".

HỒNG NGUYÊN