Trong vòng vây cấm vận, Triều Tiên xúc tiến thương mại quốc tế
go top