Buổi gặp mặt có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khi được tổ chức tại Nghệ An, quê hương Xô Viết giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người Cha thân yêu của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Nghệ An; các đồng chí đại biểu khách quý và 127 ĐHTT tiêu biểu trong toàn quân về dự buổi gặp mặt lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; với trách nhiệm chính trị của quân đội, với tình cảm kính trọng và lòng thành kính, biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời phát huy cao độ bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; ngày 26-2-2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động CVĐ trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm toàn quân luôn kiên định, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao.

Quá trình triển khai thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều phong trào có sức lôi cuốn, lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Toàn quân đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh. Đó thực sự là những ĐHTT tiêu biểu trên các lĩnh vực, với những việc làm cụ thể thiết thực, bình dị mà cao quý, để toàn quân học tập và noi theo.

Tấm gương của các ĐHTT có sức thuyết phục, tích cực góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm cách mạng, khơi dậy và nhân lên phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, làm cho CVĐ thực sự là động lực thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Quân khu 4 tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thực sự cảm động, có ý nghĩa sâu sắc; đặc biệt là những ngày vừa qua đã tổ chức thành công Lễ Báo công dâng Bác; Giao lưu với các ĐHTT… và hôm nay tổ chức buổi gặp mặt tôn vinh các ĐHTT toàn quân thực hiện CVĐ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là của 127 đồng chí ĐHTT tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn ĐHTT trong toàn quân, được tuyên dương tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ban, bộ, ngành Trung ương, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các địa phương và nhân dân cả nước đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cổ vũ, động viên để CVĐ của toàn quân đạt được những kết quả tốt đẹp.

Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta có những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội.

Hơn lúc nào hết, quân đội phải luôn khẳng định là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thắng lợi CVĐ trong tình hình mới; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện CVĐ; đưa CVĐ phát triển lên một bước mới, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị; thực sự là một trong những động lực to lớn, góp phần xây dựng quân đội về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện CVĐ; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, các khâu, các bước tiến hành; coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí…, nhằm làm cho CVĐ ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào thực chất, làm chuyển biến tình hình của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Ba là, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, mọi lực lượng trong thực hiện CVĐ; làm cho CVĐ thấm sâu vào mọi lĩnh vực công tác của quân đội. Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương để cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

Bốn là, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện CVĐ, đặc biệt là nêu gương trong rèn luyện đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ; người có chức vụ càng cao càng phải nêu gương làm trước, làm tốt.

Các ĐHTT cần phát huy kết quả đã đạt được, giữ vững thành tích và không ngừng phấn đấu để đạt được những kết quả cao hơn nữa; đồng thời thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên, khuyến khích đồng chí, đồng đội học tập, phấn đấu; làm cho CVĐ ngày càng có nhiều những điển hình mới trên tất cả các lĩnh vực.

CVĐ có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc; là trách nhiệm chính trị, đồng thời là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ quân đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ; giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ-“Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu của Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân.